O NÁS

Nezisková organizácia Klaudie Valuškovej poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:

 • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti,
 • organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí,
 • organizovanie seminárov, školení a kurzov, besied, prezentácií zameraných na zvýšenie vedomostnej úrovne s cieľom pomoci osobám znevýhodneným na trhu práce

a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby:

 • poskytovanie informácií o hore uvedených aktivitách prostredníctvom internetu,  drobných tlačovín a formou osvety (publicistika, medializácia, monitoring),
 • rozbory, analýzy, prieskumy,
 • služby v oblasti spracovania projektov s cieľom získavania finančných prostriedkov z rôznych fondov.

2% NA PODPORU VÁŽNE CHORÝCH DETÍ A ZDRAVOTNE ZNEVÝHODNENÝCH ĽUDÍ

Deti sú budúcnosť, ktorá je už prítomná medzi nami

Pomáhame vážne chorým deťom a ich rodine s liečbou.
Podporujeme zdravotne znevýhodnených ľudí a pomáhame im integrovať sa do pracovného a spoločenského života.

Nezisková organizácia Klaudie Valuškovej
IČO: 42166772
Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
IBAN číslo účtu: SK7531000000004080029804 / kód banky: 3100 (Prima Banka)

Ak ste fyzická osoba – zamestnanec:

Hlavným krokom je požiadať svojho zamestnávateľa (finančné a mzdové oddelenie) o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane. (termín je do 15. 2. 2020).

Zamestnávateľ vám po vykonaní ročného zúčtovania vystaví Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % zo zaplatenej dane (to je maximálna suma, ktorú môžete venovať len jednej organizácii, pričom táto suma musí byť minimálne 3,- €).

Vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane v ktorom treba uviesť Vaše meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane a údaje o Neziskovej organizácií Klaudia Valušková sú už vyplnené v našom formulári.

Obe tlačivá: Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte (odošlite poštou) najneskôr do 30.04.2020 na daňový úrad podľa miesta vášho bydliska.

Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli Vaše 2 % z dane na účet združenia.

Ak ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie:

Naberte odvahu a vyplňte daňové priznanie. Vypočítajte 2 % zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, je to maximálna suma, ktorú môžete venovať, minimálna suma však musí byť 3,- €. Túto sumu môžete venovať len jednej organizácii.

Súčasťou daňového priznania sú príslušné riadky, do ktorých treba vyplniť 2 % z dane z príjmov a identifikačné údaje o Neziskovej organizácii Klaudia Valušková.

Vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03.2020 (30.06.2020, 30.09.2020 ak máte predĺženú lehotu na podanie DP) na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska a v tomto termíne treba uhradiť daň z príjmov.

Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli Vaše 2 % z dane na účet združenia.

Doplňujúce informácie:
2 % z dane nám môžete poukázať, ak táto suma predstavuje minimálne 3,- € a nemáte nedoplatok na dani.

Ak ste právnická osoba:

Právnické osoby môžu poukázať 1 – 1,5 % z dane v prospech jedného, alebo viacerých prijímateľov 1 – 1,5 %, ktorí sú uvedení v zozname prijímateľov 1 – 1,5 % na daný rok.

Vypočítajte 1 – 1,5 % z dane z príjmov právnickej osoby pričom minimálna výška na jedného prijímateľa musí byť aspoň 8,- €.

Právnické osoby nemajú samostatné tlačivo „Vyhlásenie“, ale 1 – 1,5 % zo zaplatenej dane poukazujú priamo prostredníctvom daňového priznania, kde sú na to uvedené špeciálne kolónky do ktorých je nutné vyplniť identifikačné údaje o Neziskovej organizácii Klaudia Valušková.

Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. 3. 2020 (30.06.2020, 30.09.2020 ak máte predĺženú lehotu na podanie DP) na daňový úrad podľa miesta vášho sídla. Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli vami venované sumy v prospech organizácií, ktoré ste si vybrali.

Ďakujeme za Vašu podporu!

VÍZIA

Cieľom je podporovať vážne choré deti a zdravotne znevýhodnených ľudí.

KLAUDIA VALUŠKOVÁ

Známa vo sfére mužského biznisu, ktorá ako jediná žena na Slovensku, zasadla za čelo stola automobilového priemyslu so samými mužmi.

Od 1990 podnikala v súkromnej sfére s manželom, v oblasti predaja automobilov, od roku 1995 sama, nakoľko manžel zomrel.

Stála na čele spoločnosti Auto Valušek holding, ktorý pozostával (Auto Valušek s.r.o., Auto Valušek služby s.r.o., Auto Valušek Italy s.r.o., Auto Valušek Ružomberok s.r.o.). Všetky firmy ponúkali komplexné predajné a servisné služby. Časom pribudla i AV Originalita a posledný jej projekt bola spoločnosť AV Mobilita, chránená dielňa – program pre handicapovaných občanov, bezplatné non stop call centrum ako i Nezisková organizácia Mobilita NO.

Počas svojej kariéry dokázala:

 • Vybudovanie areálu AUTODOM s doplnkovými službami pre motoristov.
 • Zakladajúca členka TOP Centrum Podnikateliek, podpora v oblasti vzdelávania mladých podnikateliek na celom území SR.
 • Zakladajúci člen Cechu predajcov a servisov motorových vozidiel, budovanie centier odborného učňovského školstva.
 • Chránená dielňa AV mobilita, ktorá bola zameraná  na servis a úpravu automobilov, call centrum, ako i integráciu ZŤP do pracovného procesu., autoškola pre ZŤP. Gestor projektu Škoda Handy ZŤP.
 • Nezisková organizácia Mobilita, ktorá realiziovala a podporuje projekty integrácie  ZŤP ľudí a umelcov.
 • Zmluvný partner Škoda Auto Slovensko na vytvorenie a následne mentoring 10 centier naplnenia projektu Škoda Handy.
 • Člen Hospodárskeho klubu.
 • Angažovanosť v projektoch  žien v ekonomike.

Počas svojho biznis pôsobenia získala mnoho ocenení:

 • 1998 – Ocenenie Najlepší obchodník SR od výrobcu Škoda Mladá Boleslav,
 • 1999 – Vynikajúca podnikateľka,
 • 2000 – Špeciálne ocenenie komisie + finalistka, prvý autorizovaný servis so značkou kvality FULL Autoservis,
 • 2002 – Osobnosť roka,
 • 2002 – Čestné uznanie za uplatnenie princípov etiky v podnikaní(SOPK),
 • 2004 – Rovnosť príležitostí žien a mužov (MPSVR SR),
 • 2007 – Podnikateľ roka Ernst and Young, cena poroty,
 • 2009 – Špeciálne ocenenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR za integráciu zdravotne postihnutých občanov do pracovného procesu,
 • 2010 – Cena dvojtýždenníka Profit za najkrajší podnikateľský príbeh za rok 2010 (Auto Valušek, s.r.o. a AV Mobilita, s.r.o.),
 • 2010-1999 – Certifikáty ISO 9001 a TÜV,
 • Top 10 žien Slovenska 2012 – druhé miesto,
 • 2017 – Držiteľ Európskej ceny za podporu podnikania.

Klaudia Valušková bola v prvom rade milujúca matka a milovala deti.

Želala som si, aby ľudia vo všeobecnosti nevstupovali do života prihrbení. Mali by sa vystrieť tak vysoko, ako len môžu a na tak dlho – až pokým nenarazia.

Klaudia Valušková

PODPORUJEME

PARTNERI

 

KONTAKT

Nezisková organizácia Klaudie Valuškovej

Štefana Majera 3
841 06 Bratislava
Slovenská republika

tel: +421 903 788 151
e-mail: ivona.zlata@klaudiavaluskova.sk