Informácie o spracúvaní osobných údajov a práva dotknutej osoby pre spracovateľskú činnosť/IS Kontaktný formulár, tzv. informačná povinnosť prevádzkovateľa

Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Názov: Nezisková organizácia Klaudie Valuškovej
Sídlo: Štefana Majera 3, 841 06 Bratislava
IČO: 42166772
Zast.: Ivona Zlatá
tel.: +421 903 788 151
e-mail: ivona.zlata@kladudiavaluskova.sk

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje v meno, e-mailová, tel. číslo určené je plnenie zmluvných alebo predzmluvných vzťahov, kontaktovanie prevádzkovateľa. 

Právny základ spracúvania osobných údajov je zmluvný alebo predzmluvný vzťah zákazníka a prevádzkovateľa. 

Doba uchovávania osobných údajov, alebo informácia o kritériách jej určenia: od získania po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania. 

Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy, v prípade ak dotknutá osoba odmietne poskytnúť údaje nebude možné naplniť účel. 

Práva dotknutej osoby:

  • právo na prístup k osobným údajom,
  • právo na opravu osobných údajov,
  • právo na vymazanie („zabudnutie“) osobných údajov,
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • právo namietať spracúvanie osobných údajov,
  • právo na prenosnosť osobných údajov,
  • právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať,
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu.